»
apr.zt.ua

 

ПРО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ - apr.zt.ua
Положення про управління


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

КОРОСТЕНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ9c78359a


1. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який підпорядкований голові районної державної адміністрації та підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації згідно із ст. 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Засновником УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ є Коростенська районна державна адміністрація Житомирської області.

Адреса УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ: 11500, Житомирська область, місто Коростень, вулиця Грушевського 60/2.2. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Указу Президента України від 09.12.2010 року № 1085/2010 «Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 року № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій», від 26.09.2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17.01.2013 року № 14 «Про затвердження Положення про Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації» та розпорядження голови районної державної адміністрації від 17.01.2013 року № 2-к «Про структуру районної державної адміністрації” і визначає склад, структуру, функції, завдання і повноваження УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

3. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ у своїй діяльності керується Конституцією України. законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Міністерства аграрної політики і продовольства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, рішеннями районної ради та Положенням про УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ.

4. Основні завдання та функції УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

До основних завдань управління агропромислового розвитку належать:

1) забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

2) контроль за роботою, координація та державне управління районними управліннями, організаціями, навчальними та науковими закладами системи агропромислового комплексу, з питань розвитку сільського господарства та сільських територій, харчової та переробної промисловості і особистих селянських господарств;3) реалізація державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;4) участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону, харчової та переробної промисловості району;5) організація роботи з питань землеробства, тваринництва, харчової і переробної промисловості, наукового, кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці і техніки безпеки;5. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ відповідно до покладених на нього завдань:1) подає пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового комплексу та програм розвитку сільських територій;2) вносить Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;3) сприяє у формуванні регіонального резерву сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси, надає методичну допомогу у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;4) надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, нарощення експортного потенціалу, створення нових та реконструкції діючих виробничих об’єктів;

5) у межах повноважень та чинного законодавства вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва;6) у межах повноважень забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;7) надає методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям галузі з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, за дорученням Міністерства аграрної політики і продовольства України, департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації виявляє причини і факти непродуктивних витрат та втрат на підприємствах, що належать до сфери управління Мінагрополітики України, сприяє у розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;8) сприяє в організації органічного виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;9) розробляє і подає департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та районній державній адміністрації пропозиції з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, сприяє проведенню агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;10) сприяє у забезпеченні цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель та здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;11) сприяє у техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання, доводить до товаровиробників рекомендації департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації щодо норми питомих витрат енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки;12) сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;13) сприяє в укладанні галузевих і регіональних угод з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі, сприяє громадським об’єднанням галузі у їх діяльності;14) спільно з департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами реалізує науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;15) сприяє у створенні відповідно до чинного законодавства належних умов для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб;16) спільно з профільними службами області та району забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;17) сприяє у межах своїх повноважень та чинного законодавства забезпеченню дотримання підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, протипожежної безпеки і безпеки дорожнього руху при веденні виробничих процесів;18) вживає у межах повноважень заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного та обласного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами в галузь на відповідний рік та інформує суб’єкти господарювання агропромислового комплексу про застосування норм порядків використання коштів за вказаними бюджетними програмами відповідно до чинного законодавства;19) забезпечує організацію виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового комплексу;20) подає у межах повноважень через департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації пропозиції до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;21) спільно з відповідними профільними службами в межах чинного законодавства здійснює заходи, направлені на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння у просуванні сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;22) здійснює аналіз статистичних показників діяльності суб’єктів господарювання агропромислового комплексу та надання відповідної інформації департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави, області та району на відповідному рівні;

23) організовує відповідно до законодавства роботу з атестації виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів суб'єктами господарювання, здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;24) здійснює в межах повноважень заходи із забезпечення продовольчого ринку району продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва, продукцією вітчизняних сільськогосподарських підприємств;25) координує виконання обласних та галузевих програм розвитку галузі, розробляє та координує виконання районних програм розвитку галузі з урахуванням кон’юктури ринку;26) забезпечує виконання механізму надання державної, обласної та районної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;27) забезпечує реалізацію державної цінової політики в агропромисловому комплексі;28) подає пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності сільськогосподарських галузей, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;29) координує роботу з розвитку насінництва, сортовипробовування, розсадництва, карантинного режиму і захисту рослин;30) вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє у розвитку аграрної галузі суб'єктами господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;31) сприяє у межах своїх повноважень та чинного законодавства поліпшенню екологічного стану сільськогосподарського виробництва та природоохоронної діяльності;32) сприяє у поліпшенні модернізації виробничих умов праці товаровиробників, підвищенні рівня кваліфікації та продуктивності праці;33) сприяє у межах своїх повноважень та чинного законодавства впровадженні в галузь сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенні системи інформаційних ресурсів;

34) координує роботу, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;35) сприяє реалізацієї державної політики у сферах ветеринарної медицини, рибного, водного, лісового господарства, безпеки харчових продуктів, карантину та захисту рослин, збереження родючості грунтів, охорони праці та техніки безпеки в галузі;36) сприяє та забезпечує згідно з чинним законодавством проведення атестації та допуску до відтворення сільськогосподарських тварин;37) здійснює в межах повноважень в галузі тваринництва заходи щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх, прогресивних технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниження витрат на виробництво продукції, підвищення ефективності галузі;38) сприяє місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у проведенні аграрної та земельної реформи;39) координує згідно з чинним законодавством діяльність сільськогосподарських товаровиробників, що спрямована на розв’язання завдань із виробництва продукції рослинного походження;40) розробляє пропозиції щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів у провадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;41) формує поточний та перспективний прогноз потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;42) проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів;43)здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу сучасною технікою, обладнанням, нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацьовує заходи щодо поліпшення стану забезпечення;44) виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.6. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ у межах своєї компетенції бере участь у :1) розробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;3) приватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;4) реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє у забезпеченні ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;5) забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, приймає участь у формуванні обсягу цільової підготовки фахівців і сприяє їх працевлаштуванню, сприяє у реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;6) комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;7) формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;8) розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;9) організації продовольчого ринку;10) розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;11) розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;12) реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;13) розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;14) визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку;15) здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;16) реалізації державної регуляторної політики;17) організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;18) організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;19) реалізації програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;20) підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;21) виконанні інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.7. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ має право:1) одержувати у встановленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку агропромислового комплексу;2) залучати працівників інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, структурних підрозділів та районних служб системи агропромислового комплексу, установ та організацій, представників громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації в аграрній галузі;4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами районної державної адміністрації, системами зв’язку і комунікацій, мережами зв’язку та іншими технічними засобами;5) приймати участь у засіданнях колегії департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, обласних нарадах і семінарах, організовувати і проводити в установленому порядку семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;6) взаємодіяти з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об”єднаннями громадян з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів;7) проводити у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видавати відповідні акти;8. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з департаментом агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.8. Начальник УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ:

1) здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ завдань, сприяє у створенні належних умов праці в управлінні агропромислового розвитку;2) здійснює державний контроль та оперативне управління, координує роботу районних служб, управлінь, наукових і навчальних закладів системи агропромислового комплексу;3) подає на затвердження голові районної державної адміністрації ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;4) визначає структуру УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, затверджує Положення про структурні підрозділи і функціональні обов”язки працівників УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;5) планує роботу УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;6) забезпечує контроль за станом справ у сфері діяльності УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, вживає необхідних заходів до їх поліпшення;7) звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ завдань та затверджених планів роботи;8) представляє інтереси УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації;9) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України;10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції управління агропромислового розвитку та розробляє проекти відповідних рішень;11) вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо укладення та розірвання контрактів з керівниками підприємств, установ та організацій агропромислового комплексу;12) подає голові районної державної адміністрації пропозиції, погоджені із заступником голови районної державної адміністрації, на якого покладено повноваження вирішення питань кадрової політики, щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступника начальника УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, присвоєння йому рангів державного службовця;13) погоджує призначення на посаду начальників відділів (завідуючих секторів) УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ та їх заступників;14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ відповідно до вимог чинного законодавства;

15) здійснює добір кадрів;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління агропромислового розвитку;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;

18) розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;

19) контролює стан трудової та виконавської дисципліни в управлінні агропромислового розвитку;

20) розподіляє обов’язки між заступником начальника управління агропромислового розвитку, керівниками структурних підрозділів, визначає ступінь відповідальності заступника начальника та керівників структурних підрозділів УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ;

21) здійснює інші повноваження, визначені законом.9. УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників та штатний розпис УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ затверджує голова районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних призначень, після проведення їх експертизи управлінням фінансів районної державної адміністрації..

УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.10.Зміни та доповнення.

1) Зміни, які сталися в установчих документах і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для реєстрації.

2) Управління зобов’язане у термін визначений чинним законодавством повідомити орган, що проводить реєстрацію про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.11. Припинення діяльності УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО
РОЗВИТКУ.1) Діяльність управління припиняється за рішенням засновника або рішенням суду.

2) Припинення діяльності УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ відбувається шляхом його реорганізації (приєднання, виділення,перетворення) або ліквідації.

3) При припиненні діяльності УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, звільненим працівникам гарантується додержання прав та інтересів відповідно до трудового законодавства.

4) Ліквідація УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється засновником або уповноваженим ним органом.

5) Засновник або суд встановляє порядок і comprarviagraes24.com строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

6) З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню справами УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ.

7) Ліквідаційна комісія вміщує в офіційній пресі за місцем знаходженням управління агропромислового розвитку публікації про його ліквідацію і пр. порядок та строки заяви претензій кредиторами.8) Ліквідаційна комісія проводить роботу по стягненню дебіторської заборгованості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ і виявленню претензій кредиторів з повідомленням останніх про ліквідацію.

9) Ліквідаційна комісія оцінює майно управління, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс і подає його засновнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію.

10) При ліквідації УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ, його майно, після розрахунків з бюджетом, кредиторами і членами трудового колективу, передається засновникам.

11) У випадку реорганізації УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ його права і обов’язки переходять до правонаступників.

12) УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ вважається таким, що припинило свою діяльність з моменту виключення його з єдиного державного реєстру України.
 

.Популярные вопросы:
Естественные науки: есть ли специальный агро-термин для способности к "смешиваемости" различных удобрений?
Политика: Между Россией и США разногласия только по аграрному вопросу ( суть вопроса - кто кого быстрее закопает ) ?
Прочие: почему варфейс населен таким количеством агро дцп? я зашел на ютуб и там их...
Другие предметы: Почему сельскохозяйственный пишется слитно? ??
ВУЗы, Колледжи: Что лучше: Аграрный колледж или Политехнический колледж? В Благовещенске.
Прочие промтовары: Не знаю где купить шины для сельскохозяйственной техники
Политика: Новости одной аграрной сверхдержавы?
ВУЗы, Колледжи: вопрос по аграрному колледжу. Екатеринбург
ВУЗы, Колледжи: уч. заведение, рядом с аграрном г. Казань Какие есть учебные заведения возле аграрного в городе казань .
Добро пожаловать: .Сталыпінская аграрная рэформа
Прочие развлечения: как звали жену Розарио Агро в фильме "Невероятные приключения итальянцев в России"?
Железо: Хороша ли сборка? Напишите советы для улучшения. Агро валите .Оцените от 1-10
ВУЗы, Колледжи: Каким образом направленность столыпинской аграрной реформы отличалась от основных принципов крестьянской реформы 1861 г.
Прочее непознанное: Что такое агро ?
Юмор: Аграрный вопрос. И на Марсе будут яблони цвести???
Выращивание сои в УкраинеГлавная страница
если ветеринар это медецина, то почему на него учат в сельскохозяйственных институтах?
Настанет такое время, что Россия будет умирать от голода, а Украина аграрная ее опять спасет?
Развитие сельскохозяйственного машиностроения Украины. Помогите пж.
Что лучше колледж или же сельскохозяйственная академия?
s.t.a.l.k.e.r.-нс. +dmx 1.3.5+ооп. ма. к после агро на свалке нет ворона. Можно это как-то исправить кроме загрузки сейва?
Почему в России не прижилась аграрная реформа Столыпина?
Как называется мод, который добавляет невть в minecraft??? Как называется мод, который добавляет сельскохозяйственных???
аграрная реформа 1861г
Вопрос по сельскохозяйственному бизнесу! Чем можно заняться имея 21 га земли?
Посол США призвал Украину стать аграрной сверхдержавой
Сущность аграрной реформы Столыбина; Её положительные и отрицательные стороны Срочно!!!
Ну как там твоя аграрная отрасль ?))?
что такое сельскохозяйственная специализация
Сельскохозяйственные труды!!! Срочно!
Чем руководствуются при выборе сельскохозяйственных машин (МТА)
Чи можу я розірвати договір з аграрною фірмою та перезаключити такий договір з приватним підприємцем?
Какой нужен средний балл для поступления во Владимирский аграрный колледж?
Что такое аграрное формирование? Из чего оно состоит? в чем смысл?, кто знает подскажите пожалуйста!
Какой сельскохозяйственной культурой Н. С. Хрущев едва не засеял всю страну Овес Кукуруза
итоги аграрной сталыпинской реформы
Сельскохозяйственный кооператив - кто является собственником имущества? если можно укажите статью закона
Почему самая аграрная страна в мире далеко (одна из самых последних) не аграрная?
Срочно нужна финансовая отчетность сельскохозяйственной организации!! ! подкажите пжл сайт где можно найти
Почему аграрная Белоруссия -основной экспортер Польского, Прибалтийского и Украинского продовольствия?
какие аграрные страны знаете
Что такое рапсово-соломенная, аграрная смехдержава?
Бесплатное ли обучение в Мичуринском Государственном Аграрном Универститете по специальности землеустройство и кадастры?
Что такое аграрный менталитет?
в аграрном университете г. Астана есть специальность ВЕТЕРИНАРИЯ?
название сельскохозяйственной машины начинается на букву Ж, а кончается на А, 5 букв
Объясните, почему эластичность спроса на большинство сельскохозяйственных продуктов в отдельности высока
Как дела у вас в аграрном бизнесе?
Положение Германии по отношению к главным топливно-сырьевым базам, промышленным и сельскохозяйственным районам?
столыпинская аграрная реформа
аграрная реформа кадетов. Аграрный вопрос
кто предложил аграрную реформу в Риме
социальная и политическая сущность Столыпинской аграрной реформы
Уважаемые, участок земли сельскохозяйственного назначения, можно на нем построить дом и зарегистрироваться в нем?
Что происходит в Венесуэлле? Пшеница на полях перестала расти что ли? Сельскохозяйственная живность сбежала за границу?
Большевики превратили аграрную Россию в индустриальную за короткий срок. Почему либерасты не хотят этого помнить?
Какие профессии есть в атырауском аграрно техническом колледже?
Украина продала все права Китаю на производство АН225, великой аграрной державе, высокие технологии не нужны
Согласны ли вы с тем, что различные мировые цивилизации - это особые варианты аграрной цивилизации? Обоснуйте свой ответ
Какие черты аграрной политики Сталина напоминают о жизни и труде крестьян в эпоху феодализма
В России поднялось аграрное хозяйство за последние пять лет?
Я не представляю, почему, аграрная страна, так круто, финансово стоит. ФРГ, это -деревни, Городов очень мало. Почему?
Где найти хорошую доску объявлений на тему агро, агро-объявления, агрорынок?
wow. дайте нормальний билд на пала танка подскажите как лудше держать агро
где находятся агро-рынки в Петербурге, где можно купить, продать саженцы
Может ли Россия стать сельскохозяйственной супердержавой?
Кратко о аграрной реформе Столыпина. )
подскажите что это за культура (аграрная тема) + фото
Помогите В чем отличия аграрного и индустриального общества?
важнейшей чертой аграрной реформы 1906 года стало
Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс какие сельскохозяйственные культуры выращивали египтяне ?
На земле предназначенной для сельскохозяйственного использования можно строить? каковы условия для строительства?
Сельскохозяйственное производство в РФ растет, а деревня умирает - такого не было при социализме?
Агро стих к слову медаль
Приведи примеры сельскохозяйственных районов своей обл. (г. уфы) пж помогите
какие вы страницы знаете про предложениях сельскохозяйственной недвижимости в европе
Почему россия продолжает оставаться аграрной страной в конце 19 20 века
Какую сельскохозяйственную культуру надо выращивать, чтобы срубить много денег?
подскажите магазин агро шоп закарпатская область берегово можно ему верить
Как проехать от ж.д.вокзала до села Агро-Пустынь
ПОМОГИТЕ СРОЧНО !!!Как отказаться от земли сельскохозяйственного назначения в Казахстане? ПОЖАЛУЙСТА, ВЫРУЧИТЕ !!!
правдо что Новосибирский Государственный Аграрный Университет берут с 8 класса
Мог бы МАМОНТ стать домашним сельскохозяйственным животным ?
Как общаться с агро-долбаном
Пожалуйста Охарактеризуйте деятельность насекомых вредителей сельскохозяйственных растений пожалуйста
Напшите пожалуйста сельскохозяйственных животных горных районов юга России
какие есть слова начинающиеся или заканчивающиеся словом агро
Между Россией и США разногласия только по аграрному вопросу ( суть вопроса - кто кого быстрее закопает ) ?
Дайте оценку политического потенциала аграрных партий в начале 20 века
Украина же ведь великая аграрная держава? Точно?
Какие, помимо аграрной, сферы жизни общества затронули реформы Столыпина?
По вести24 бормотали об агро бизнесе и я задумался вот над чем. (вн)
причины истощения сельскохозяйственных угодий
какая продукция сельскохозяйственного производства конкурентна в мире? срочно!!!
wow как держать агро паладином? основные спелы какая ветка лучше?
Понятие аграрная цивилизация. Нужно дать определение

-